Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Computed property và watcher trong vue.js