Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Use strict mode trong javascript