Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Hiển thị thông báo ra màn hình trong javascript