Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Hằng và biến trong Javascript