Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Thuộc tính border-top-right-radius trong CSS3