Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Javascript là gì? Viết chương trình đầu tiên