Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Câu lệnh điều kiện trong javascript