Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Thiết lập viền thành phần với thuộc tính border trong CSS3