Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Các thuộc tính tác động đến khối văn bản trong CSS