Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Table và các thành phần của table trong HTML