Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Hàm html() và text() trong jquery