Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Số và các hàm xử lý số trong javascript