Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript